Jorudan (credits)

From Game Developer Research Institute
Revision as of 06:54, 21 November 2008 by CRV (Talk | contribs) (Task Force Harrier EX (MD/GEN))

Jump to: navigation, search

< Jorudan

Aliens vs. Predator / Alien vs. Predator (SFC/SNES)

Design Team

 • Mitoshi Asakawa (M. Asakawa)
 • Y. Furusawa

Program Team

 • Fumihiro Sugiura (F. Sugiura)
 • Yoshiaki Tejima (Y. Tejima)
 • Mitoshi Asakawa (M. Asakawa)

Graphic Team

 • H. Yabusaki
 • Yasuhiko Kikuchi (Y. Kikuchi)
 • Kozo Igarashi (K. Igarashi)
 • Nobuki Kimishima (N. Kimishima)
 • Dr. Banana
 • Mitsuru Ishida (M. Ishida)
 • Takanori Wada (T. Wada)
 • Y. Arai

Sound Team

 • Tenpei Satou (S. Tenpei)
 • Mr. Ogura

Arbalester (AC)

Seta
Produce

 • Jun Fujimoto (J. Fujimoto)

Thanks for

 • Tooru Ishikawa (T. Ishikawa)
 • Asako Kumura (A. Kumura)
 • Noboru Miyanari (N. Miyanari)
 • Nobuyuki Nonaka (N. Nonaka)

©Jordan
Maneger

 • Toshikazu Satou (T. Sato)
 • M. Honda

Freeman

 • Mitoshi Asakawa (M. Asakawa)

Chief Programer

 • Kenichirou Watanabe (K. Watanabe)

Programer

 • Yuuichi Yamaguchi (Y. Yamaguchi)

Graphic Designer

 • Katsunori Nakabayashi (K. Nakabayashi)
 • K. Yamada

Sound Designer

 • Akira Satou? (A. Sato)

Hitori de Dekirumon! Cooking Densetsu (GB)

Translated from Japanese

Maichan Game Staff

VAP Staff

 • Youichi Nanaumi

Jorudan Staff
Game Design

 • Mitoshi Asakawa

Main Program

 • Tomonori Watanabe

Sub Program

 • Toshiaki Yaginuma

Support Program

 • Mitoshi Asakawa

Graphic

 • Takanori Wada
 • Futoshi Kumano

Sound

 • Takayuki Suzuki

Quiz Puncher

 • Hiroshi Takahashi

Meta Fox (AC)

Seta
Produce

 • Jun Fujimoto (J. Fujimoto)

Thank You for

 • Tooru Ishikawa (T. Ishikawa)
 • Nobuyuki Nonaka (N. Nonaka)
 • Y. Ohta
 • Keiji Ishikawa (K. Ishikawa)
 • Toshihiro Tsuboi (T. Tsuboi)
 • Hiroyuki Watanabe (H. Watanabe)
 • K 11

Jordan

 • Mitoshi Asakawa (M. Asakawa)
 • Ken'ichirou Watanabe (K. Watanabe)
 • Katsunori Nakabayashi (K. Nakabayashi)
 • Fumihiro Sugiura (F. Sugiura)
 • Toshikazu Sato (T. Sato)
 • J. Fujiwara
 • Takanori Wada (T. Wada)

Task Force Harrier EX (MD/GEN)

Management

 • Hiromitsu Kususe

Creative Staff
Task Force Harrier EX

Director
Team Griffin

 • Takashi Kuroda
 • Ryo Saitou

Planner

 • Yoh Hayakawa

Main Programmer

 • Y.K

Sub Programmer

 • Yuuichi Yamaguchi

Special Programmer

 • Mitoshi Asakawa

Main Graphic Designer

 • Yoh Hayakawa

Graphic Designer

 • Mitsuru Ishida
 • Masaru Yokoura

Sound

 • Tenpei Satou

SE

 • Masahiro Kajihara (M. Kajihara)

PCM

 • Takayuki Suzuki (T. Suzuki)

Special Thanks

 • Takashi Ohga
 • Satoru Tanaka
 • Mura
 • Yaga Shooting Master
 • Tsu-chi
 • Kimi Chan
 • Mo-rin
 • Midori Chan
 • Naoko Chan
 • Mieko Chan

Master of Games

 • Take Chan