User:CRV

From Game Developer Research Institute
Revision as of 23:23, 3 August 2023 by CRV (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Names taken from Canadian copyright records (Canadian Copyrights Database)

Devil World
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Hiroyuki Yukami [Iwasaki]
Kouji Kondo
Yukio Kaneoka
Mikio Kakiuchi

Tetris 2 (SNES)
Chiemi Haruki [Tose]
Mika Inoue [Tose]
Seiji Kimoto
Yasuhiro Minamimoto [Tose]
Masayuki Moritomo [Tose]
Sadahiro Yoshifuji
Gunpei Yokoi
Masao Yamamoto
Hitoshi Yamagami
Chikako Yamada
Mitsuhiko Takano [Tose]
Hideki Okamoto
Tomoe Okada
Katsuhiko Motono [Tose]
Kazuya Minamino [Tose]
Takuya Kodama
Yuki Kato
Fumihisa Hayakawa [Tose]

Play Action Football (GB)
Akiko Tomitaka
Hitoshi Banba [Tose]
Akihito Hayashi [Tose]

Radar Mission
Yoshiaki Hoshino [Pax Softnica]
Katsutomo Maeiwa [Pax Softnica]
Shigeru Miyamoto
Takao Shimizu
Masayuki Kameyama [Pax Softnica]
Hideo Kon [Pax Softnica]
Kenji Yamamoto
Masahiro Kawaguchi [Pax Softnica]

F-1 Race (GB)
Naotaka Onishi
Ryaji Yashitomi
Kazumi Todaka
Kenji Imai
Masahiko Mashimo

Super Tennis (SNES)
Ikuro Urai [Tokyo Shoseki]
Yoshiie Matsumura [Tokyo Shoseki]
Satoshi Matsuhashi

SimCity (SNES)
Tadashi Sugiyama
Mayumi Marita
Kenji Nakajima
Kazuyuki Ishiham
Noriko Yamamura
Maki Sengoku
Soyo Oka
Koji Kondo
Naoki Mori

Tetris & Dr. Mario
Takahiro Harada
Shizuho Kataoka
Kazuya Minamino [Tose]
Yoshito Yoshikawa
Gunpei Yokoi
Tetsuya Yano
Masao Yamamoto
Hitoshi Yamagami
Kazumi Totaka
Hirokazu Tanaka
Yukari Saito [Ape]
Hideki Okamoto
Kei Matsushita
Yumiko Kanki
Chiemi Haruki [Tose]
Mika Inoue [Tose]
Kayoko Isozaki [Tose]

Super Play Action Football
Shigeru Saito [Tose]
Shin Kondo [Tose]
Kumi Okada
Yoshiki Nishimura
Kenji Nakahira
Yoshito Nakagawa
Shawn McGoldrick
Yukihiro Masuda
Paul Lange
Jeff Hutt
Akiko Tomitaka
Sadahiro Yoshifuji
Kaname Fuji
Brent Gow
Brian Ullrich
Hironobu Teshima

Ring King
Kazutoshi Ono
Takeshi Sasaki
Masao Suzuki [鈴木正夫 - head of Woodplace]

Bump 'n' Jump
Tokinori Kaneyasu

Burgertime
Tokinori Kaneyasu

Karate Champ
Mr. Yuji Gondo
Miss Azusa Hara

Break Thru
Yasuo Fujita

Express Raider
Minow Sano
Haruki Kitahara

Karnov
Mr. A. Kawai

Kung Fu Master
Mitsuru Kawai
Mitsuku Kawai

Shoot Out
Yasuo Fujita

Columns
Kazuo Wakihara

Alex Kidd in the Enchanted Castle
Toshinori Asai

Alien Storm
Sakitsune Toshikawa

Rambo III
Toshinori Asai

Tetris 2 (GB?)
Koji Shimizu [Tose]
Shinobu Tanno
Hideki Okamoto
Hitoshi Yamagami
Gunpei Yokoi
Tomoe Okada
Mitsuhiro Takano [Mitsuhiko?]
Nobukazu Ota
Fumihisa Hayakawa [Tose]
Masao Yamamoto
Miyuki Uemura [Tose]
Yae Kakemizu
Masaki Taniguchi

Tetris 2 (NES?)
Sadahiro Yoshifuji
Gunpei Yokoi
Nobukazu Ota
Tomoe Okada
Kazuya Minamino
Yasuhiro Minamimoto [Tose]
Satoshi Matsushita
Takuya Kodama
Shizuho Kataoka
Shintaro Hino
Fumihisa Hayakawa [Tose]
Mitsuhiro Takano [Mitsuhiko?]
Masao Yamamoto
Masaki Taniguchi
Ryuta Ueda
Miyuki Uemura [Tose]
Hitoshi Yamagami
Shinobu Tanno
Tetsuji Tanaka

Time Tunnel
Takao Ueno

Jungle Hunt
Raymond J. Heidel
David L. Poole

Alpine Ski
Yasunori Kawmura

Wild Western
Takao Ueno

Front Line
Takao Ueno

Dragon Ball (FC/NES)
Sotonori Nakahara

Time Pilot '84
Masahiro Inoue
Hidenori Ohyama
Hitoshi Akamatsu
Shinobu Yamaguchi
Yoshitomo Iwata
Koichiro Fujioka
Koji Akagi

Badlands
Hiroshi Matsuura
Kazuhisa Hashimoto
Kuniaki Kinoshita
Yoshitomo Iwata

Time Pilot
Takahide Harima

Hyper Olympic / Track & Field
Mr. Shokichi Ishihara

Hyper Sports
Shokichi Ishihara
Shigeru Fukutake
Masanori Numa
Toru Shimomura
Hiroyasu Machiguchi
Koji Yamamoto
Toshomi Kahara [sic - Toshimi Kahara]
Hiroshi Tanigaki

Super Basketball
Shigekiyo Tsuda
Shuko Iwamoto
Mayumi Nishimura
Mitsuo Takemoto
Yoshihiro Sugimoto
Hideo Hori
Akitoshi Inoue

Circus Charlie
Shinya Sakamoto
Kazumi Kitagami
Shigekiyo Tsuda
Mitsuo Takemoto
Masahiro Inoue
Akitoshi Inoue
Makoto Okawa

Mega Zone
Mr. Koji Hiroshita

Roc 'n Rope
Mr. Hirokazu Fujinaka

Vimana
Yuichiro Nozawa

Teki Paki
Masahiro Yuge

Golfing Greats
Seiji Takao

FixEight
Sintaro Nakaoka

Truxton II
Naoki Hagiwara [sic? - Naoki Ogiwara?]

Ghox
Shintaro Nakaoka

Knuckle Bash
Kenichi Takano

Galaga (AC)
Kazunori Sawano
Akira Oosugi
Shigeichi Nakamura
Yuriko Keino
Hiroshi Ono
Yoshiaki Nakauma
Tadashi Yamashita
Toshio Kai
Shigeru Sato
Hiromu Nagashima
Masahi Suzuki
Toru Iwatani
Shigeru Yokoyama
Shinichiro Okamoto
Minoru Hori

Joust
Cary Kolker
Kenneth Lantz
John Newcomer
William F. Pfutzenreuter
Cabinet graphics record - Constantino Mitchell
Side cabinet graphics record - Seamus McLaughlin, Python Anghelo

Track & Field (GB)
Kazuo Iwasaki
Tamotsu Goto
Yasufumi Fukui
Noboru Nakasaka
Minako Matsuhira
Yasuhiko Manno
Kazutomo Terada