Credits:Sonic Adventure DX: Director's Cut

From Game Developer Research Institute

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Executive Producer

 • Hideki Sato

Producer

 • Yuji Naka

Director

 • Kenjiro Morimoto

Art Director

 • Yuji Uekawa

Technical Director

 • Masanobu Yamamoto

A‑Life System Director

 • Yoshihisa Hashimoto

Sound Director

 • Jun Senoue

Lead Game Designer

 • Kenjiro Morimoto

Game Designers

 • Takaaki Kodera
 • Hiroki Atoji
 • Kentaro Kiyono

Mission Mode Game Designers

 • Kenjiro Morimoto
 • Takashi Iizuka
 • Yojiro Ogawa
 • Daisuke Mori
 • Eitaro Toyoda
 • Hidenobu Hasebe
 • Mizuki Hosoyamada
 • Kazuyuki Miyamoto

Lead Character Designer

 • Yuji Uekawa

Character Designers

 • Kazuyuki Hoshino
 • Tomonori Dobashi
 • Yasutaka Maeki
 • Mashiro Hoshino

Lead Field Artist

 • Hideaki Moriya

Field Artists

 • Misako Ikoma
 • Tsuyoshi Enomura
 • Mutsumi Oda
 • Kazuhito Tominaga
 • Takashi Yoshida
 • Yoichi Takeda

Lead Visual Artist

 • Yuji Uekawa

Visual Artist

 • Masatoshi Yasumura

Lead System Programmer

 • Masanobu Yamamoto

Programmers

 • Kenichi Koshida
 • Yoshiharu Kanai
 • Makoto Shimoda
 • Masashi Kitamura
 • Takeshi Maeda
 • Makoto Ikeda
 • Hitoshi Motoda
 • Takashi Taketa
 • Takanori Yoshioka
 • Hiroyuki Kikui

Graphic Engine Programmers

 • Yoshitaka Kawabata
 • Shinya Matsunami
 • Takaaki Saito

Graphic Tool Programmer

 • Kouji Ogino

Technical Support

 • Tetsu Katano

A‑Life System Designers

 • Yoshihisa Hashimoto
 • Sachiko Kawamura

A‑Life System Artists

 • Sachiko Kawamura
 • Kazuko Ito
 • Makoto Yonezu

A‑Life System Programmers

 • Yoshihisa Hashimoto
 • Takaaki Saito

GBA Minigame Designer

 • Kenjiro Morimoto

GBA Minigame Artist

 • Sachiko Kawamura

GBA Minigame Programmer

 • Takahiro Hamano

Movie Arrange Designer

 • Michio Abe

Executive Sound Coordinator

 • Yukifumi Makino

Sound Coordinator

 • Kouzaki Tatsuya

Lead Music Composer

 • Jun Senoue

Surround System Programmer

 • Shigeharu Isoda

Sound Programmers

 • Yoshiharu Kanai
 • Makoto Shinoda

Minigame Collection Director

 • Hisatoku Yamada

Minigame Collection Programmers

 • Junji Takahashi
 • In cooperation with VR1 JAPAN INC.,
 • Shinya Matsunami

Minigame Collection Coordinators

 • Yojiro Ogawa
 • Daisuke Mori